Ochrana osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25.mája 2018, Vás chceme informovať o spôsobe spacovania osobných údajov. Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné princípy, ktorými sa naša spoločnosť ISTRO-HGA,s.r.o. so sídlom na ul. Svätopeterská 14,Hurbanovo 947 01 IČO:34097830 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

Osobný rozsah

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky našej Spoločnosti www.vedora.com („Webové stránky“) a všetkých zákazníkov Spoločnosti („Dotknuté osoby“). Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby (“Osobný údaj“).

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané ?

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu (v. súborov cookies), dodacie údaje, údaje o objednávke a údaje o obchodnej spolupráci.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Spoločnosť spracúva za nasledujúcimi účelmi:

 • prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie;
 • poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci Webových stránok alebo prostredníctvom štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
 • interné vyhodnotenie poskytovaných produktov a služieb a prípadné zlepšenie ich poskytovania;
 • ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. na účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránok, na účely marketingu).

Čo nerobíme

 • Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdielame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostretkovateľov.
 • Vaše obchodné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu.
 • Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie.

Marketingové oznámenia

Ak ste zákazníkom Spoločnosti alebo ste k tomu udelili súhlas, Spoločnosť je oprávnená využívať Vaše Osobné údaje za účelom zasielania noviniek, špeciálnych akcií a ďalšie obchodné oznámenia. Zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odvolať, a to buď jednoduchým odhlásením prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@vedora.com

Prenos osobných údajov

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa o Dotknutých osobách, nie sú ďalej prenášané.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom prijala Spoločnosť organizačné a technické opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí najmä technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávneným prístupom. Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR.

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo je textový súbor malého rozsahu („Cookies“), ktorý je odosielaný zo servera Spoločnosti do prehliadača/zariadenia Dotknutej osoby a ktorý pri opätovnej návšteve Webových stránok Spoločnosti je zaslaný späť na server Spoločnosti, čo umožňuje Spoločnosti lepšie prispôsobiť obsah webovej stránky jednotlivým dotknutým osobám. Pomocou Cookies tak Spoločnosť:

 • má o Dotknutej osobe k dispozícii informácie o predošlom vyhľadávaní;
 • ukladá prihlasovacie údaje Dotknutých osôb;
 • prispôsobuje Dotknutej osobe obsah Webových stránok.

Spoločnosť využíva nasledujúce druhy Cookies

 • technické Cookies, ktoré umožňujú základnú prevádzku Webových stránok;
 • relačné Cookies, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie Webových stránok a sú automaticky zmazané v okamihu, kedy Dotknutá osoba opustí Webové stránky;
 • permanentné Cookies, ktoré umožňujú identifikáciu Dotknutej osoby, jej prístup na Webové stránky a jej správanie na nich. Na základe permanentných Cookies je potom rozpoznaná konkrétna Dotknutá osoba pri opakovanej návšteve Webových stránok. Permanentné Cookies sa môžu ďalej používať najmä na meranie a reklamu aktivity Dotknutých osôb na Webových stránkach;
 • reklamné Cookies, ktoré umožňujú jednotlivým Dotknutým osobám zobrazovať cielenú reklamu, a to na základe príslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamného systému.

Máte samozrejme možnosť využívania Cookies jednorazovo, vymazať či dlhodobo blokovať, a to prostredníctvom svojho prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že určité služby a funkcie Webových stránok Spoločnosti nebudú plne funkčné alebo dostupné.

Google analytics

Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok. Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viď https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ako aj pre Vaše žiadosti môžete využiť nasledujúcu e-mailovú adresu: info@vedora.com

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v súvislosti s ochranou ich Osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ak je spracúvanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 ods. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo podľa podmienok stanovených v článku 17 GDPR na vymazanie Osobných údajov;
 5. právo podľa podmienok stanovených v článku 18 GDPR na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 6. právo podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 7. právo byť podľa podmienok stanovených v článku 34 GDPR informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 8. právo podľa podmienok stanovených v článku 21 GDPR namietať proti spracúvaniu Osobných údajov;
 9. právo podať sťažnosť na dozorný úrad

V Hurbanove, dňa 25.5.2018

Navigácia
Close

Môj Košík

Close

Wishlist

Naposledy zobrazené

Close

Radi vás tu vidíme!

Heslo vám bude odoslané na vašu e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje budú použité podľa pravidlá ochrany súkromia.

Máte už účet ?

Close

Close

Kategórie